Tag Archive | health

Llibres que ens ajuden a anar per la vida

Ja torno a ser aquí! Després de passar la super grip d’aquest hivern i que es morís l’ordinador, tinc ordinador renovat i web nova! Va ser un reset total!

Ara el blog és dins la web.

A partir d’ara els posts seràn a http://www.pastelvegano.com (i també a http://www.pastisseriabiologica.com)

Salteado de brócoli

Salteado de brócoli

És genial com la vida ens regala situacions… La meva àvia materna no tenia sentiments gaire positius envers els colombians, principalment perquè un dels seus fills s’havia casat amb una colombiana i s’havia quedat allà a viure. I ves per on, que l’oncòleg antroposòfic que m’ha ajudat a treure’m el càncer de sobre és un metge colombià.

Us faig un breu resum del seu llibre MEDICINA PARA LA SALUD Y EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO

La idea central del llibre és recuperar una imatge de l’home des de la raó poètica de Goethe, i després elaborada filosòficament per R Steiner en un saber de l’Antrophos -com imatge arquetípica de l’ésser humà- presentada al món com Antroposofia en els inicis del segle XX. La Antroposofia contempla l’ésser humà com una unitat extensa que el vincula amb els fluxos actius i creadors, en la Naturalesa i el Cosmos. L’objectiu de la Antroposofia és reconèixer com a entitat única a la Naturalesa dotada d’una identitat o Jo que li fa autoconscient i l’habilita per conèixer-se a si mateix. Remuntant els obstacles i límits desenvolupa la concepció espiritual del món per mitjà del pensar “conscient de si mateix”, acollir la rigorositat del mètode científic -aportat pels tres últims segles-, sense els seus lligams materialistes, i fundar el coneixement suprasensible del món, en el qual el Jo té el seu origen. Una visió del món més enllà d’allò material, comporta una ètica i una nova postura de l’ésser humà cap a la història i la societat.

Després de dues guerres mundials i la gran destrucció nuclear, el segle XX va il·lustrar la tendència destructiva d’un desenvolupament unilateral de la ciència sense una consciència ni principi ètic de responsabilitat a l’altura del desenvolupament tecnològic. L’energia nuclear i l’exploració del codi genètic dels organismes per modificar-los en funció de la productivitat són anunciats com a progrés per a la salvació dels actuals problemes de la humanitat. Les conseqüències i els seus efectes destructius quan s’escapen al control humà són de caràcter irreversible. En aquest camí de modificació de la naturalesa, l’home mateix pot resultar irreversiblement afectat en nom del progrés científic. Hem de tindre una imatge de l’ésser humà, dignificada i elaborada des d’un saber basat en un pensar ètic, per contrabalancear les conseqüències d’una ciència basada en el dualisme o pensar binari i en una visió de l’ésser humà i de la naturalesa fragmentada en un núvol de partícules cada vegada més ínfimes, cèl·lules (S.XIX), ADN (S.XX) i nanopartícules (S.XXI).

La imatge de l’Home dignificada ha de revelar les nostres connexions existents amb la Natura i el Cosmos, del qual som les entitats pensants i responsables únics de la seva preservació. A les nostres mans tenim el Destí (amb majúscules) de nosaltres mateixos, i de futures generacions de la Terra i de la Natura.

En el llibre es presenta la Medicina antroposòfica i la noció de l’home que li dóna fonament i ètica. Després seves modalitats terapèutiques i el pensar trinari (S. XX- R. Steiner) és un instrument per conèixer el món des d’un pensar imaginatiu, obre nous escenaris quan s’aplica a la pedagogia (Waldorf), l’agricultura (biodinàmica), la Medicina (antroposòfica) i l’organització social. Des de la triformación s’inicia un moviment no només al pensar, sinó en la cultura per introduir models ètics, humans i respectuosos amb l’ésser-del-món en primer lloc i des d’aquesta coherència ser respectuosos i responsables amb la Natura i la societat. A la nutrició ens proposem despertar la consciència del que mengem. Escoltarem el silenci musical dels òrgans en la seva versió de quartet de cambra, ressaltant les qualitats dels quatre òrgans: pulmó, fetge, ronyó i cor, com a punts simfònics més enllà de la seva versió mecànica, gris i freda, de ser considerats com uns simples filtres o bombes substituïbles per pròtesis mecàniques. El Càncer com epidèmia del segle XXI, què ens vol dir? El càncer com a malaltia de l’època de la consciència de l’Ànima. La Psicologia antroposòfica situa els esdeveniments de la vida anímica en el curs temporal de la biografia, per comprendre les dimensions profundes de les crisis pròpies de l’ànima contemporània.”

Si voleu més informació Dr. Botters Sabina Cañameras 14 (plaza Dr.Pila) Mira-sol, Sant Cugat del Vallés 08195 Barcelona (ESPAÑA) Teléfono 93 584 69 77 secretaria@drbotters.com, http://www.drbotters.com  

Geranios

Geranios

Ya estoy aquí otra vez! Después de pasar la super gripe de este invierno y que se muriera el ordenador, tengo ordenador renovado y web nueva! Fue un reset total!
Ahora el blog estará dentro de la web.
A partir de ahora los posts estarán en www.pastelvegano.com (y también en www.pastisseriabiologica.com)
Es genial como la vida nos regala situaciones … Mi abuela materna no tenía sentimientos muy positivos hacia los colombianos, principalmente porque uno de sus hijos había casado con una mujer colombiana y se había quedado allí a vivir. Sorpresas que da la vida… el oncólogo antroposófico que me ha ayudado a superar el cáncer es un médico colombiano.
Os hago un breve resumen de su libro MEDICINA PARA LA SALUD Y EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO
“La idea central del libro es recuperar una imagen del hombre desde la razón poética de Goethe, y luego elaborada filosóficamente por R Steiner en un saber del Antrophos -como imagen arquetípica del ser humano- presentada al mundo como Antroposofía en los inicios del siglo XX. La Antroposofía contempla al ser humano como una unidad extensa que lo vincula con los flujos activos y creadores, en la Naturaleza y el Cosmos. El objetivo de la Antroposofía es reconocer como entidad única en la Naturaleza dotada de una identidad o Yo que le hace autoconsciente y la habilita para conocerse a sí mismo. Remontando los obstáculos y límites desarrolla la concepción espiritual del mundo por medio del pensar “consciente de sí mismo”, acoger la rigurosidad del método científico -aportado por los tres últimos siglos-, sin sus lazos materialistas, y fundar el conocimiento suprasensible del mundo, en el que el Yo tiene su origen. Una visión del mundo más allá de lo material, conlleva una ética y una nueva postura del ser humano hacia la historia y la sociedad.
Después de dos guerras mundiales y la gran destrucción nuclear, el siglo XX ilustró la tendencia destructiva de un desarrollo unilateral de la ciencia sin una conciencia ni principio ético de responsabilidad a la altura del desarrollo tecnológico. La energía nuclear y la exploración del código genético de los organismos para modificarlos en función de la productividad son anunciados como progreso para la salvación de los actuales problemas de la humanidad. Las consecuencias y sus efectos destructivos cuando se escapan al control humano son de carácter irreversible. En este camino de modificación de la naturaleza, el hombre mismo puede resultar irreversiblemente afectado en nombre del progreso científico. Debemos tener una imagen del ser humano, dignificada y elaborada desde un saber basado en un pensar ético, para contrabalancear las consecuencias de una ciencia basada en el dualismo o pensar binario y en una visión del ser humano y de la naturaleza fragmentada en una nube de partículas cada vez más ínfimas, células (S.XIX), ADN (S.XX) y nanopartículas (S.XXI).
La imagen del Hombre dignificada debe revelar nuestras conexiones existentes con la Naturaleza y el Cosmos, del que somos las entidades pensantes y responsables únicos de su preservación. En nuestras manos tenemos el Destino (con mayúsculas) de nosotros mismos, y de futuras generaciones de la Tierra y de la Naturaleza.
En el libro se presenta la Medicina antroposófica y la noción del hombre que le da fundamento y ética. Tras sus modalidades terapéuticas y el pensar trinario (S. XX- R. Steiner) es un instrumento para conocer el mundo desde un pensar imaginativo, abre nuevos escenarios cuando se aplica a la pedagogía (Waldorf), la agricultura (biodinámica ), la Medicina (antroposófica) y la organización social. Se inicia un movimiento no sólo en el pensar, sino en la cultura para introducir modelos éticos, humanos y respetuosos con el ser-del-mundo en primer lugar y desde esta coherencia ser respetuosos y responsables con la Naturaleza y la sociedad. En la nutrición nos proponemos despertar la conciencia de lo que comemos. Escucharemos el silencio musical de los órganos en su versión de cuarteto de cámara, resaltando las cualidades de los cuatro órganos: pulmón, hígado, riñón y corazón, como puntos sinfónicos más allá de su versión mecánica, gris y fría, ser considerados como unos simples filtros o bombas sustituibles por prótesis mecánicas. El Cáncer como epidemia del siglo XXI, que nos quiere decir? El cáncer como enfermedad de la época de la conciencia del Alma. La Psicología antroposófica sitúa los acontecimientos de la vida anímica en el curso temporal de la biografía, para comprender las dimensiones profundas de las crisis propias del alma contemporánea.”
Si desea más información Dr. Bottero Sabina Cañameras 14 (plaza Dr.Pila) Mirasol, Sant Cugat del Vallés 08195 Barcelona (ESPAÑA) Teléfono 93 584 69 77 secretaria@drbotters.com http://www.drbotters.com

Llac

Pirineos

Hey! I’m back! After having the super flu this winter and the death of my computer, I renovated both the computer and the web! It was a total reset!

Now the blog is within the website.

From now on all posts will be at http://www.pastelvegano.com (and also http://www.pastisseriabiologica.com)

It’s amaising how life offers great situations … My maternal grandmother did not feel very positive toward Colombians, mainly because one of his sons had married a Colombian girl and had stayed there. What a coincidence, the anthroposophic oncologist who helped me to overcome my cancer is a Colombian doctor.

I give you a brief summary of his book MEDICINE FOR HEALTH AND THE Knowledge of Oneself

“The central idea of ​​the book is to recover an image of the man from the Goethe’s poetic view, then philosophically prepared by R Steiner known as the Antrophos like archetypal image of the human being presented to the world as Anthroposophy in the early twentieth century. The Anthroposophy includes humans as a unit with extensive ties to the creative and active flows in nature and the cosmos. The purpose of Anthroposophy is recognized as a single entity in Nature endowed with an identity that makes him self-conscious or I and the ability to know yourself. Overcoming obstacles and limits develops spiritual conception of the world through thought “self-aware” host rigor of the scientific method -aportat for the last three centuries without their ties materialistic and founded knowledge of the supersensible world, in which I originated. A vision of the world beyond the material involves ethics and a new attitude toward human history and society.

After two world wars and the great nuclear destruction, the twentieth century illustrates the destructive trend of unilateral development of science without conscience or ethical principle of responsibility at the level of technological development. Nuclear energy and exploration of the genetic code in organisms to modify them according to productivity are announced as progress for the salvation of the current problems of mankind. The consequences and its destructive effects beyond human control go to irreversible point sometimes. In this way, a change in nature can affect the man himself irreversibly in the name of scientific progress. We have an image of the human being, dignified and developed from knowledge based on ethical thinking, Counterbalance for the consequences of a science based on dualism or binary thinking and a vision of human beings and the fragmented nature in a cloud of particles becoming negligible, cells (nineteenth century), DNA (twentieth century) and nanoparticles (S.XXI).

We hold in our hands our Fate both for ourselves and future generations of the Earth and Nature.

The book presents anthroposophical medicine and the notion of man that gives foundation and ethics. Their therapeutic modalities and ternary think is a tool to discover the world from an imaginative thinking, and opens new scenarios when applied to education (Waldorf), agriculture (biodynamics ), Medicine (anthroposophical) and social organization. A movement starts not only in thought but also in culture to introduce ethical and respectful models of human beings-of-the-world first, and from that, consistency be respectful and responsible with Nature and society. In nutrition we propose raising awareness of what we eat. Hear the silence of the organs in the musical version of chamber quartet, highlighting the qualities of the four organs: lungs, liver, kidney and heart, as points beyond symphonic version mechanics, gray and cold, be considered some simple filters or pumps replaceable mechanical prostheses. Cancer as epidemic century, we mean? Cancer as a disease of the time the consciousness of the soul. Anthroposophic Psychology places the events of our psychic life in the time course of our biography to understand the deeper dimensions of contemporary crises of our own soul.

For more information Dr. Bottero Sabina Cañameras 14 (plaza Dr.Pila) Look sun, Sant Cugat del Vallés 08195 Barcelona (SPAIN) secretaria@drbotters.com, http://www.drbotters.com

Advertisements